ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

03.01. 2019.

 

ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ УМЕСТО ОБРАСЦА РЕФ–4 ИЗДАЈЕ СЕ ОБРАЗАЦ ЗПППДВ

 

За испоруку добара у Републици купцу који нема пребивалиште ни боравиште у Републици, а који купљена добра отпрема у иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе, продавац добара од 1. јануара 2019. године на захтев купца попуњава и издаје захтев за повраћај ПДВ.

Захтев за повраћај издаје се на Обрасцу ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ, или на документу лица које је продавац овластио за повраћај ПДВ путнику, под условом да тај документ садржи све податке које садржи Образац ЗПППДВ.

Начин остваривања пореског ослобођење у складу са чланом 24. став 1. тач. 4) Закона о ПДВ, као и права купца на повраћај плаћеног ПДВ прописан је Правилником о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС“, бр. 104/18).

Такође, изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ („Службени гласник РС“, бр. 104/18) од 1. јануара 2019. године брисан је Образац РЕФ  4 – Захтев страног држављанина за рефакцију.

 

О овоме смо детаљно писали у Привредном саветнику број 24/2018.