ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

29.01.2018.

 

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ
ОД 1. ФЕБРУАРА 2018. ДО 31. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ

 

 

Усклађени неопорезиви износи примењују се почев од 1. фебруара 2018 године до 31. јануара 2019. године. Ови износи објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр 7/18.

Пореска олакшица (неопорезиви износ) почев од исплате зараде за месец јануар 2018. године износи 15.000 динара.

Усклађени неопорезиви износи примењују се почев од 1. фебруара 2018. године до 31. јануара 2019. године

Ред. бр.

ОПИС

Неопорезиви износ

до 31.01.18.

од 01.02.18.

1

2

3

4

1

За долазак и одлазак са рада (члан 18. тач.1) Закона о порезу на доходак грађана (ЗПДГ)

3.725,00

3.837,00

2

За време проведено на службеном путу у земљи (дневница) (члан 18. тач. 2) ЗПДГ)

2.236,00

2.303,00

3

За коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе (члан 18. тач. 5) ЗПДГ)

6.520,00

6.716,00

4

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (члан 18. тач. 7) ЗПДГ)

37.252,00

38.370,00

5

Поклон деци запослених, до 15 година, поводом Нове године и Божића (члан 18. тач. 8) ЗПДГ)

9.313,00

9.592,00

6

Јубиларне награде запосленима (члан 18. тач. 9) ЗПДГ)

18.624,00

19.183,00

7

Износи премија за додатно добровољно пензијско осигурање и пензијски допринос који послодавац уплаћује за запосленог (члан 14б став 2. тач. 2) ЗПДГ и члан 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање)

5.589,00

5.757,00

8

Стипендије и кредити ученицима и студентима (члан 9. тач. 12) ЗПДГ)

11.176,00

11.511,00

9

Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или
пензионисаног радника (члан 9. тач. 9) ЗПДГ)

65.189,00

67.145,00

10

Накнада за исхрану – хранарину коју спортистима аматерима исплаћују спортски клубови (члан 9. тач. 13) ЗПДГ)

9.313,00

9.592,00

11

Појединачно остварени добитак од игара на срећу (члан 83. Став 4 тач. 1) ЗПДГ)

11.344,00

11.684,00

12

Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код исплатиоца (члан 9. тач. 30) ЗПДГ)

12.375,00

12.746,00

13

Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца (члан 85. тач. 11) ЗПДГ)

12.375,00

12.746,00