ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2017.

Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 2 и 3/2018

Реч редакције

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Пред вама је тематски број билтена са обједињеном судском праксом из области примене једног од основних процесних закона, Закона о извршењу и обезбеђењу.

Прелазним одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу („Служ-бени гласник РС“, бр.106/2015, 106/16 – аутентично тумачење и 113/17 – аутентично тумачење), који је ступио на снагу 01.07.2016. године, осим појединих одредаба наведених у чл. 551, предвиђено је да ће се започети поступци пре ступања на снагу тог закона наставити по претходном Закону о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 99/11 – други закон, 109/13 – одлука УС, 55/14 и 139/2014), што значи да се извршни поступци пред првостепеним привредним судовима сада воде по два Закона о извршењу и обезбеђењу.

 

Зато је у овом билтену прво дат преглед одговора на питања усвојених на седницама Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда, који се односе на извршни поступак, као и сентенци из одлука овог суда, објављених у периоду од 2016. године, закључно са билтеном бр. 1/2018, у погледу примене новог Закона о извршењу и обезбеђењу. У билтену се налазе и усвојени одговори на питања, везани за примену Закона о извршењу и обезбеђењу из 2011. године, путем којих одговора је Привредни апелациони суд вршио и врши уједначавање судске праксе првостепених привредних судова из ове области, с обзиром на то да по том закону није надлежан за поступање у извршној материји.

 

Саставни део билтена су и реферати, објављени у периоду од 2015. године до 2018. године у Билтенима судске праксе привредних судова.

 

Надамо се да ће Вам овако обједињена и представљена судска пракса, посебно због значаја изабране тематске области, олакшати рад и поступање.

 

 

Главни и одговорни уредник Билтена, Судија

Јелена Вилдовић Живковић

 

На почетак стране!