ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

28. август 2019.

БРОЈ 16
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 16 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 27. августа 2019. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 16 могу преузимати од четвртка, 29. августа 2019. године од 10 часова.

 

ТЕМЕ БРОЈА 16 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ И АКТУЕЛНОСТИ

Нови нацрт Закона о рачуноводству – неуставан, коруптиван и антиевропски  –

1. Уводне напомене

2. Неуставност и незаконитост одредаба о професионалним звањима

3. Одредбе о примени МСФИ и МСФИ за МСП су супротне европској директиви 2013/34/ЕУ/

4. Незаконитост одредаба којим се ствара монополски положај на тржишту пружања рачуновод-ствених услуга

5. Колективна одговорност за неистинито и непоштено приказивање података у финансијским извештајима

6. Легализација нелегално и нелегитимно стечених звања у рачуноводству

7. Уместо закључка

Почела је примена новог Закона о заштити података о личности

1. Уводне напомене

2. Новине у односу на ранији ЗЗПЛ

3. Предмет примене ЗЗПЛ

4. Законитост обраде података и пристанак на обраду података о личности

5. Примена ЗЗПЛ од стране различитих субјеката


 

ПДВ

Сторнирање (поништавање) погрешних рачуна са исказаним ПДВ, које је обвезник ПДВ евидентирао у свом информационом систему

1. Сторнирање (поништавање) погрешних рачуна обвезника ПДВ са исказаним ПДВ за извршени промет добара и услуга

2. Сторнирање (поништавање) погрешних рачуна са исказаним ПДВ, по којима није извршен промет добара и услуга

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Набавка секундарних сировина без плаћања накнаде њиховом испоручиоцу

2. Датумом промета електричне енергије сматра се датум очитавања бројила

3. Извођач радова из грађевинске делатности није дужан да обрачуна и плати ПДВ у случају када подизвођач за изведене радове за које је порески дужник у издатим рачунима не обрачуна и не искаже ПДВ

4. Примена прописа о ПДВ по уговору о суфинансирању изградње грађевинског објекта

5. Исказивање набавке пољопривредног земљишта у пореској евиденцији, активирањем хипотеке судским путем

6. Примена прописа о ПДВ приликом набавке материјала и извођења грађевинских радова по уговору о донацији

7. Примена прописа о ПДВ на промет услуге довођења закупљеног објекта у стање пре закупа, у случају када је ову услугу извршио закуподавац уместо закупца

8. Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ по рачуну сервисера за поправку путничког аутомобила, за коју је осигуравајућа фирма платила део тог рачуна

9. Право на одбитак претходног ПДВ по основу улазних рачуна извођача радова за отклањање штете на околним објектима проузроковане изградњом пословне зграде

10. ПДВ аспект префактурисаних трошкова од посредника из иностранства

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Утврђивање пореза на приход физичких лица од пружања угоститељских услуга

 

РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО

Обвезници ревизије финансијских извештаја за 2019. годину

Велика и средња правна лица

Ревизија финансијских извештаја новооснованих правних лица која су у години оснивања разврстана у средње или велико правно лице

Микро и мала правна лица и предузетници чији је пословни приход за претходну годину већи од 4.400.000 EUR

Матична правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје

Јавна предузећа

Јавна акционарска друштва

Ревизија финансијских извештаја правних лица у поступку стечаја, односно ликвидације

Енергетски субјекти који обављају једну или више делатности

Политичке странке

Правна лица која учествују у конкурсу за јавну набавку

Платне институције и институције електронског новца

Правна лица чији су пословни рачуни у блокади

Приватни инвестициони фондови

Уговарање ревизије финансијских извештаја за 2019. годину

Ко доноси одлуку о избору предузећа за ревизију?

Рок за избор ревизора

Закључење уговора о ревизији

Узастопност вршења ревизије код истог правног лица

Изаберите искључиво предузеће за ревизију које има дозволу Министарства финансија и уписано је у регистар ревизорских друштава који води Комора овлашћених ревизора

Пружање других стручних услуга од стране предузећа за ревизију

Када ревизор не може да обавља ревизију финансијских извештаја код правног лица?

Када одређено предузеће за ревизију не може да обавља ревизију?

Специфичности уговарања ревизије јавних акционарских друштава

Присуствовање попису залиха од стране ревизора

Права и обавезе ревизора

Консултовање са ревизором око избора и промене рачуноводствених политика и рачуноводствених процена

Да ли овлашћени ревизор коме је изречена мера условног одузимања лиценце може и након изрицања ове мере потписивати ревизорске извештаје?

Инструменти проактивног менаџмента трошкова

 

РАД И РАДНИ ОДНОСИ

Извршене су измене Правилника о дозволама за рад

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Примена одредаба Закона о привредним друштвима и оснивачких аката о улозима и уделима чланова д.о.о.

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Обвезници који нису доставили финансијски извештај за 2018. могу да га доставе агенцији до краја 2019. године, уз плаћање увећане накнаде

2. Измењен је и допуњен Правилник о декларацијама у царинском поступку

3. За војне осигуранике пензионере који заснују радни однос не плаћа се допринос за здравствено осигурање

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Накнаде за коришћење јавних добара

Рачуноводство

Избегавање двоструког опорезивања

Примена Закона о здравственом осигурању

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу септембру 2019. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње
24. септембра 2019. године

 

На почетак стране!