ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2018. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

27. април 2018.

БРОЈ 9
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 9 "Привредног саветника" за 2018. годину изашао је 26. априла 2018. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2018. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2018. годину).

НАПОМЕНА: У Електронском издању на сајту су садржани сви бројеви из 2017. и 2018. године.

Претплатници који часопис - штампано издање преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 9 могу преузимати од понедељка, 30. априла 2018. године од 9.00 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 9 СУ:

 

НОВИ ЗАКОНИ

Донет је Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

1. Трансформација Пореске управе – пружање пореских услуга

2. Утврђивање пореске обавезе лицу које обавља нерегистровану, односно непријављену делатност

3. Обавеза достављања података о свим пословним просторијама у којима складишти, односно смешта добра, као и о просторијама у којима обавља регистровану делатност

4. Изрицање мере забране вршења делатности у трајању до годину дана

5. Подношење измењене пореске пријаве

6. Приликом повраћаја ПДВ пореском обвезнику, износ који се враћа умањује се за дуговани порез који је доспео по другом основу

7. Прописује се могућност коришћења одложеног плаћања до 12 месеци пореским обвезницима којима се одобрава одлагање плаћања дугованог пореза на рате до 60 месеци

8. Успостављање Јединственог информационог система локалних пореских администрација

9. Народна банка Србије преузима надлежности надзора над мењачницама од Пореске управе

10. Ако порески инспектор утврди да постоји основ сумње да је извршено пореско кривично дело и уколико Пореска полиција поднесе кривичну пријаву, не подноси се и захтев за покретање прекршајног поступка

11. Пореске пријаве за порез на имовину подносиће се у електронском облику од 1. јануара 2019. године

12. Порескоуправни акти могу се доносити у облику електронског документа

13. Унапређивање функције наплате пореза достављањем подсетника за плаћање пореским обвезницима

14. Повећање ефикасности поступка принудне наплате пореза и споредних пореских давања

15. Приликом утврђивања секундарне пореске обавезе проширује се одговорност и на остале пореске облике, у случајевима поступања без дужне пажње, а не само за порез по одбитку

16. Остале измене

 


 

Измене и допуне Закона о ПДВ

1. Услуге које су непосредно повезане са услугама преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних права, патената, лиценци, заштитних знакова и других права интелектуалне својине, у погледу момента настанка ПДВ обавезе, изједначене су са тим услугама

2. Посебна пореска стопа од 10% примењује се на промет и увоз и потпуне и допунске смеше за исхрану стоке и живе стоке (а не само на промет комплетне крмне смеше) од 1. јула 2018. године

3. Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза на промет добара која се уносе у слободну зону, превозне и друге услуге које су непосредно повезане са тим уносом и промет добара у слободној зони, који се врши страном лицу које има закључен уговор са обвезником ПДВ – корисником слободне зоне да та добра угради у добра намењена отпремању у иностранство

4. Пореско ослобођење са правом на претходни порез за отпремање добара у слободне царинске продавнице на којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у складу са царинским прописима, као и на испоруку добара из слободних царинских продавница, проширено је на све царинске продавнице, независно од тога да ли су отворене на аеродромима за међународни саобраћај или на другим местима

5. Право на рефакцију ПДВ могу да остваре страни обвезници који врше опорезиви промет добара и услуга у Републици Србији за који обавезу обрачунавања ПДВ има обвезник ПДВ – прималац добара и услуга, од 1. јануара 2019. године

6. Право на рефундацију ПДВ за храну и опрему за бебе може да се оствари од 1. јула 2018. године, за бебе рођене закључно са 30. јуном 2018. године

Усвојене су измене и допуне Закона о акцизама

1. Уводне напомене

2. Измене ознака номенклатуре Царинске тарифе за течности за пуњење електронских цигарета

3. Кафа која се увози ради продаје дипломатским и конзуларним представништвима не мора бити обележена акцизним маркицама

4. Ослобођење од плаћања акцизе на цигарете, кафу и алкохолна пића које је произвођач по одобрењу или на основу налога надлежног органа уништио

5. Ослобађање акцизе на ТНГ и остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380оС

6. Умањење обрачунате акцизе у висини плаћене акцизе на производе који се као репродукциони материјал употребљавају у производњи производа на које се плаћа акциза

7. Рок плаћања акцизе за лице које акцизни производ стави у промет супротно закону

8. Рефакција акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе

Усвојене су измене Закона о рачуноводству, Закона о ревизији, Закона о факторингу и Закона о играма на срећу

1. Измене у Закону о рачуноводству

2. Измене у Закону о ревизији

3. Измене у Закону о факторингу

4. Измене у Закону о играма на срећу

Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању

1. Најзначајније новине из Закона које се примењују од 28. априла 2018. године

2. Новине из Закона које се примењују од 1. јануара 2019. године

 

СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Коментар Правилника о методологији за извршавање послова у складу са законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма

1. Начин и разлози сврставања странке, пословног односа или услуге у низак ризик

2. Начин достављања података Управи (сумњиве и готовинске трансакције, као и одговарање на захтеве Управе)

3. Начин вршења унутрашње контроле, чувања и заштите података, вођења евиденција и стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених код обвезника

4. Листе држава које не примењују стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма

Коментар Смерница за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код друштава за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава

Питања и одговори у вези са применом прописа о спречавању прања новца и финансирања тероризма

1. Домаћи функционери су странке код којих је потребно применити појачане радње и мере познавања и праћења странке

2. Због усклађивања са новим Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма потребно је са свим странкама и стварним власницима поново спровести радње и мере познавања и праћења странке

3. Када се подаци о идентитету странке „очитају“ са личне исправе са чипом помоћу софтвера и одштампају, није потребно да се лична исправа фотокопира

4. Обавештавање Управе о овлашћеном лицу, заменику овлашћеног лица и члану највишег руководства

5. Обвезници овог Закона су само спољне рачуновође

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ И ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Измена пореске пријаве за порез на добит

Пореска пријава ради измене аконтација пореза на добит правних лица

Измена пореске пријаве ППДГ-1С – Марија Бурић и др Миленко Павловић

1. Измењена пореска пријава у складу са чланом 40. ЗПППА

2.  Пореска пријава ради измене аконтација пореза на приходе од самосталне делатности

3. Пореска пријава ради измене аконтационе обавезе пореза/доприноса код промене основа
осигурања, обављања делатности, односно престанка обављања делатности преко
овлашћеног пословође и у другим случајевима

 

ПДВ И АКЦИЗА

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Префактурисање трошкова електричне енергије, које врши закуподавац закупцу пословног простора

2. Префактурисање трошкова електричне енергије који су настали у пословном простору једног привредног субјекта, а за које рачун ЕПС-а гласи на име другог привредног субјекта – обвезника ПДВ

3. Префактурисање трошкова електричне енергије у случају када су више правних и физичких лица власници делова пословног објекта, а рачун ЕПС-а гласи на једног од власника – обвезника ПДВ

4. Префактурисање трошкова електричне енергије (комуналија и других режијских трошкова) у случају када је накнада за закуп пословног простора уговорена само у износу висине ових трошкова

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Услуге у вези са изградњом подног платоа за поставку машина за изградњу грађевинског објекта, сматрају се припремом градилишта и опорезују као услуге из области грађевинарства

2. Испорука и монтажа пумпе за бустер систем противпожарне заштите, хидро проба и тестирање рада бустера као и електроповезивање на терену (примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

3. Сервис радијатора – замена вентила, испуштање и сипање воде, озрачивање, пуштање и контрола рада (примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

4. Пуштање у рад озвучења (разгласа на аутобуској станици), тј. каблирање и повезивање разгласа (примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

5. Авансни рачун и грађевинске услуге (примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

6. Утврђивање места промета услуге постављања бине за одржавање културних, спортских и др. догађаја у иностранству, када је наручилац посла из Србије

7. Промет стана који је продавац, обвезник ПДВ, изградио као пословни простор у својству инвеститора, а за који је извршена промена намене из пословног у стамбени простор, опорезује се по стопи од 10%

8. Промет стана који је продавац, обвезник ПДВ, изградио као пословни простор у својству инвеститора пре 2005. године, а за који је извршена промена намене из пословног у стамбени простор, опорезује се порезом на пренос апсолутних права по стопи од 2,5%

9. Опорезивање промета са АП Косово и Метохија

10. Аванс из 2009. године

11. Накнада штете и укључени ПДВ од стране сервисера

12. Одбитак претходног пореза за набавку тест путничког возила

13. Место промета помоћних услуга у вези са превозом робе – истовар цистерни (примена члана 12. Закона о ПДВ)

14. Одбитак претходног пореза за набавку камионета на лизинг

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности који се користе за транспортне сврхе и за грејање

1. Уводне напомене

2. Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе

3. Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног и стамбеног простора

 

РАД И РАДНИ ОДНОСИ

Обрачун накнаде зараде за време државних и верских празника и увећане зараде за рад у дане празника

1. Право на накнаду зараде за дане државних и верских празника који су нерадни

2. Право запосленог на зараду и увећану зараду за рад на дане празника

Право запосленог на годишњи одмор

1. Стицање права на коришћење годишњег одмора и утврђивање права на пун, односно сразмеран број дана годишњег одмора

2. Дужина годишњег одмора

3. Коришћење годишњег одмора у деловима

4. Коришћење годишњег одмора за лица запослена на одређено време

5. Коришћење годишњег одмора за лица запослена са непуним радним временом

6. Распоред коришћења годишњег одмора

7. Накнада зараде за време коришћења годишњег одмора

8. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор

9. Регрес за коришћење годишњег одмора

10. Годишњи одмор запослених у државним органима, органима територијалне аутономне покрајине и локалне самоуправе и јавним службама

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Подношење пореске пријаве ППП-ПД у случају исплате накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Потврђена је Мултилатерална конвенција о примени мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре

 

ДЕВИЗНО И СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Наплаћивањe и плаћањe у ефективном страном новцу

1. Врсте ефективног страног новца у којима могу да се врше плаћање, наплаћивање, уплата и исплата

2. Случајеви у којима наплата у земљи може да се врши у ефективном страном новцу

3. Уплате и исплате у ефективном страном новцу у земљи у специфичним случајевима

4. Наплата конзуларних такси у ефективном страном новцу

5. Наплата извоза робе и услуга у ефективном страном новцу

6. Пружање услуга међународног робног и путничког превоза

7. Уплате и исплате ефективног страног новца по посебним пословима државних органа и код судских решења

8. Поступање у случају више силе резидената који држе девизе у иностранству

9. Уплате и исплате ефективног страног новца при обављању мењачких послова

10. Уплате и исплате ефективног страног новца по основу службених путовања у иностранство

11. Обавеза поштовања прописа о спречавању прања новца

Послови реекспорта – Спољнотрговински, царински, девизни, порески и рачуноводствени аспекти

1. Прописи

2. Куповина робе која се налази у иностранству и продаја те робе у иностранству

3. Послови реекспорта када се роба уноси у земљу у другом поступку

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Влада Републике Србије донела је Закључак о укидању обавезне употребе печата у пословању предузетника, привредних друштава и других лица приватног права

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу мају 2018. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!