ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs


ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК

Носилац је сертификата и испуњава критеријуме
златне бонитетне изврсности
у 2016, 2017 и 2018. години.


Excellent SME Srbija


 

Зависна правна лица:


Партнери:

 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

12.12.2019.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији - за новембар 2019: 100,2

Потрошачке цене у Србији у новембру 2019. године, у односу октобар 2019. године порасле су за 0,2%.
Потрошачке цене у Србији у новембру 2019. у односу новембар 2018. године повећане су за 1,5%.

25.11. 2019.

Просечна зарада за месец септембар 2019. године:

Бруто – 74.160,00 динара,
Нето – 53.698,00 динара.

25.11. 2019.

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом:

– 37.080,00 динара (за новембар 2019).

Послодавци су дужни да износ учешћа уплате до 5. децембра 2019. године. Нови податак о просечној заради за месец октобар 2019. године објавиће се 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе, због преласка на нови извор података и нове методологије Републичког завода за статистику приликом утврђивања просечне зараде.

12.07.2019.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији - за јун 2019: 99,7%

Потрошачке цене у Србији у јуну 2019. године, у односу мај 2019. године ниже су за - 0,3%.
Потрошачке цене у Србији у јуну 2019. у односу на мај 2018. године повећане су за 1,5%.

26.02.2019.

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ГОДИШЊЕГ ПРИХОДА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Годишњи порез на доходак грађана за 2018. годину плаћају физичка лица – резиденти за доходак остварен на територији Републике и у другој држави и физичка лица – нерезиденти за доходак остварен на територији Републике, који су у 2018. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2018. години, што износи 2.470.644 динара (3 x 823.548).

Просечна годишња зарада која износи 823.548 динара објавиће се у „Службеном гласнику РС“. Новоутврђени износи личних одбитака за 2018. годину износиће:

– за пореског обвезника 329.419 динара
(40% од 823.548) ;
– за издржаваног члана породице по члану 123.532 динара
(15% од 823.548).

26.02.2019.

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину

У „Службеном гласнику РС“, бр. 6/2019, објављена је највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурања, и износи 3.951.855 динара.

28.12.2018.

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање

За 2019. годину највиша основица доприноса за обавезно социјално осигурање износи 4.100.700 динара.

26.12.2018.

Утврђене су нове најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса, које се примењују од 1. јануара 2019. године

Утврђене су нове најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса, које се примењују од 1. јануара 2019. године.
Просечна зарада за период новембар 2017. године – октобар 2018. године износи 68.345 динара.
На основу ове просечне зараде утврђује се најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса која се примењује од 1. јануара 2019. године. 
Очекује се да ће надлежни министар објавити нове основице у „Службеном гласнику РС“.

Најнижа месечна основица: 23.921,00 динара (68.345 х 35%)
Највиша месечна основица: 341.725,00 динара (5 x 68.345)

25.12.2018.

Просечна зарада у Републици Србији у периоду новембар 2017 – октобар 2018:
- 68.345,00 динара

18.09.2018.

Mинимална цена рада по радном часу без пореза и доприоса (нето) у Републици Србији од 1. јануара 2019. године износиће 155,30 динара.

У „Службеномг гласнику Републике Србије“ бр. 69/2018, објављена је Одлука Владе Републике Србије о висини минималне цене рада по радном часу без пореза и доприноса (нето) за период јануар-децембар 2019. године.
Утврђена минимлна цена рада износиће 155,30 динара по радном часу, без пореза и доприноса (нето).

10.09.2018

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у јули-децембар 2018. године износи 0,220237.

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у својини грађана који користи закупац стана на неодређено време, утврђен је у члану 140. став 2. Закона о становању и одржавању зграда.
Коефицијент је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 68/2018, од 7. септембра 2018.
Коефицијент за израчунавање висине месечне закупине за период јануар-јун 2018. године износио је 0,217848. („Службени гласик РС“, бр. 10/2018).

29.01.2018.

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ГОДИШЊЕГ ПРИХОДА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

Годишњи порез на доходак грађана за 2017. годину плаћају физичка лица – резиденти за доходак остварен на територији Републике и у другој држави и физичка лица – нерезиденти за доходак остварен на територији Републике, који су у 2017. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2017. години, што износи 2.375.136,00 динара (3 x 791.712 ).

Просечна годишња зарада  која износи 791.712 динара објављена је у „Службеном гласнику РС“, бр. 7/2018.
Новоутврђени износи личних одбитака за 2017. годину износе:
– за пореског обвезника 316.685  динара (40% од 791.712) ;

– за издржаваног члана породице по члану 118.757 динара  (15% од 791.712).

29.01.2018.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ
ОД 1. ФЕБРУАРА 2018. ДО 31. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ

29.01.2018.

У „Службеном гласнику РС“, бр. 7/2018 од 26. јануара 2018. године,  дата је исправка највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину и износи 3.793.175 динара,
уместо раније објављеног износа од 3.951.855 динара.

06.01.2018.

У „Службеном гласнику РС“, бр. 2/2018 од 5. јануара 2018. године објављене су најнижа и највиша месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање које се примењују почев од 6. јануара 2018. године закључно са 31. децембром 2018. године:

Најнижа месечна основица: 23.053,00 динара (65.866 х 35%)

Највиша месечна основица: 329.330,00 динара (5 x 65.866)

Детаљније о новом начину утврђивања и примени најниже и највише основице доприноса у 2018. години писали смо у часопису „Привредни саветник“ бр 22 и 23/2017 и 24/2017.

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
ЗА 2020. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни

Електронско издање


Нова издања "Привредног саветника"

ПРИРУЧНИК
за вођење евиденције ПДВ и за састављање обрасца ПОПДВ


Група аутора

- Прво издање -
Јун, 2018.

Обим: 424 странa

Детаљније                     Садржај   

Збирка
прописа о порезу на додату вредост


Група аутора

- Прво издање -
Јун, 2018.

Обим: 216 странa

Детаљније                     Садржај   

ПРИРУЧНИК
за примену контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике


Група аутора

- Друго издање -
Јануар, 2017.

Обим: 1.350 странa


ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


4. децембар 2019.

"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК",
двоброј
22 и 23/2019

Издање
3. децембар 2019.


14. јуни 2019:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 2/2019

- Садржај -

-Предговор уредника-


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

Коментар
Закона о стечају


Драгиша Б. Слијепчевић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим: 612 стране.

 



Пољопривредно земљиште

Стојан Јокић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим:240 стране.


Приручник за примену прописа о буџетском рачуноводству

Група аутора

- Пето измењено и допуњено издање -
Јун, 2016.

Обим: 512 стране.


ПДВ
приручник
за примену
пореза на додату вредност


Група аутора

- Шесто измењено и допуњено издање -
Октобар, 2015.

Обим: 744 стране.

Садржај приручника и предговор


Приручник за трансферне цене
Група аутора

Предговор

Садржај

- Прво издање -
Новембар, 2015.

Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
-Друго измењено и допуњено издање-

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друго издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.


Приказ актуелних примедаба на
Нацрт Закона о рачуноводству

1. Нови Нацрт Закона о рачуноводству
– неуставан, коруптиван и антиевропски –

2. Предлог новог Закона о рачуноводству
– реквијем за рачуновође –

3. Објашњења Привредног саветника о начину билансирања девизних аванса потврђена су од стране Одбора за МРС (IASB) и прописана су као обавезујућа

4. Осврт на неаргументоване критике званичних финансијских извештаја
5. Смернице за националну
стратегију финансијског извештавања

6. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
7. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
8. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
9. Примедбе на "незакониту" приватизацију Привредног саветника

Привредни саветник организује

САВЕТОВАЊЕ
на тему:

ПРИМЕНА НОВИХ ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ПРОПИСА И ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

- 09. децембар : Суботица, Ужице
- 10. децембар : Нови Сад, Чачак
- 11. децембар : Београд, Крагујевац
- 12. децембар : Ваљево, Врњачка Бања
- 13. децембар : Ниш, Шабац

Саветовања у свим местима почињу
у 9,00 часова

Детаљније

12. 11. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

06. 12. 2019.

НОВИ ПРАВИЛНИК О ПОРЕСКОЈ АМОРТИЗАЦИЈИ

06. 12. 2019.

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УСВОЈИЛА ЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ВИШЕ ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ЗАКОНА

08. 11. 2019.

ИЗВРШЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ПОРЕСКИМ ОСЛОБОЂЕЊИМА КОД ПДВ
СА ПРАВОМ НА ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ

07. 11. 2019.

Дан примирја у Првом светском рату
– 11. новембар 2019. године (понедељак) је нерадни дан

07. 11. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА
СМАЊЕНА НА 2,25%

16. 10. 2019.

НА САЈТУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ОБЈАВЉЕНО ЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА КОЈЕ ДОСПЕВАЈУ 15.10.2019. ГОДИНЕ

10. 10. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

08. 10. 2019.

НАРОДНА СКУПШТИНА РС УСВОЈИЛА ЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПДВ И ОНЕ СУ ОБЈАВЉЕНЕ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 72/2019 ОД 7. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ.

03. 10. 2019.

Удружење рачуновођа и књиговођа (УРИКС) незадовољно Предлогом
Закона о рачуноводству
- Најављена протестна шетња
-

27. 09. 2019.

РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ АДРЕСЕ ЗА ПРИЈЕМ (ЕЛЕКТРОНСКЕ) ПОШТЕ ЈЕ
1. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

12. 09. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

13. 08. 2019.

Позив рачуновођама да дају коментаре на предлог Закона о рачуноводству

08. 08. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА
СМАЊЕНА НА 2,50%

11. 07. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА
СМАЊЕНА НА 2,75%

09. 07. 2019.

Обавештење Пореске управе у вези са опорезивањем прихода по основу пружања угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству од стране физичког лица

27. 06. 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ПРОМЕНИ РЕЖИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОРТАЛА Е-ПОРЕЗИ

27. 06. 2019.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЈЕ НА СВОМ САЈТУ ОБЈАВИО НОВЕ ОБРАСЦЕ ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ОЗ-7 И ОЗ-10

26. 06. 2019.

Рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2018. годину истиче у понедељак 01. јула 2019. године (сви извештаји послати до 24 часа тог дана, сматрају се примљеним у року)

24. 06. 2019.

1. ЈУЛ 2019. ЈЕ КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ БИЛАНСА И ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА 2018. И ЗА ПЛАЋАЊЕ РАЗЛИКЕ КОНАЧНО ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА ЗА 2018. И ПЛАЋЕНИХ АКОНТАЦИЈА

06. 06. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

04. 06. 2019.

РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ АДРЕСЕ ЗА ПРИЈЕМ (ЕЛЕКТРОНСКЕ) ПОШТЕ ЈЕ 1. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

09. 05. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

09. 04. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

12. 03. 2019.

ОБРАЗАЦ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ППДГ-2Р се може преузети у претплатничком делу на главној страни
(Колона "Актуелно за преузимање")

08. 03. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

04. 03. 2019.

ОД 1. МАРТА 2019. ГОДИНЕ ОМОГУЋЕНО ЈЕ СЛАЊЕ ЗАХТЕВА И ДОБИЈАЊЕ ПОРЕСКИХ УВЕРЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ПРЕКО ПОРТАЛА Е-ПОРЕЗИ

04. 03. 2019.

ОБЈАВЉЕНЕ СУ КАМАТНЕ СТОПЕ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА „ВАН ДОХВАТА РУКЕ“
ЗА 2019. ГОДИНУ

26. 02. 2019.

ПЕТОСТРУКИ ИЗНОС ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОРЕСКЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ, ИЗНОСИ 360.835 ДИНАРА

25. 02. 2019.

ОМОГУЋЕНО ЈЕ ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА ПРАВНА ЛИЦА ПУТЕМ ПОРТАЛА ЛОКАЛНИХ ПОРЕСКИХ АДМИНИСТРАЦИЈА

Линк на поменуту страницу

18. 02. 2019.

ЕЛЕКТРОНСКО ПОПУЊАВАЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ НА ОБРАСЦУ ППИ1 БИЋЕ ОМОГУЋЕНО ОД 21. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

11. 02. 2019.

ОБЈАВЉЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ НА ОБРАСЦУ ПБ 1, ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ НА ОБРАСЦУ ПДП И ПОРЕСКОЈ АМОРТИЗАЦИЈИ ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЧУНА ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2018. ГОДИНУ

08. 02. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

01. 02. 2019.

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА

01. 02. 2019.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ЗА ДУВАНСКЕ ПРОИЗВОДЕ

28. 01. 2019.

УСКЛАЂЕНИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ ПРИМАЊА ОД 1. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

25. 01. 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОБАВЕЗОМ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ НА ОБРАСЦУ ППИ-1 – ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

23. 01. 2019.

ОМОГУЋЕНА ЈЕ ПРЕДАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
ПУТЕМ ПОСЕБНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА АГЕНЦИЈЕ

23. 01. 2019.

Законски заступник – страно лице може да потпише пријаву стварног власника електронским сертификатом који не садржи евиденциони број странца

03. 01. 2019.

ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ УМЕСТО ОБРАСЦА РЕФ–4 ИЗДАЈЕ СЕ
ОБРАЗАЦ ЗПППДВ

10. 01. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

03. 01. 2019.

ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈАВИЛА ЈЕ КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РЕФАКЦИЈУ И ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ПДВ-а

03. 01. 2019.

НА САЈТУ АПР УСПОСТАВЉЕНА ЈЕ ЦЕНТРАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА СТВАРНИХ ВЛАСНИКА


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!