ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs


ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК

Носилац је сертификата бонитетне изврсности који представља један од најважнијих ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ДЕФИНИШЕ КВАЛИТЕТ ПОСЛОВАЊА.
Само 2% фирми у Србији испуњава критеријуме за ААА оцену бонитетне изврсности.

 

 

Зависна правна лица:


Партнери:

 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

12.07.2018.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији - за јун 2018: 100,4

Потрошачке цене у Србији у јуну 2018. године, у односу на мај 2018. године порасле су за 0,4%.
Потрошачке цене у Србији у јуну 2018. у односу на јун 2017. године повећане су за 2,3%.

25.06.2018

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом – 33.950,50 динара - 50% од 67.901,00 динара (за јун 2018).
Послодавци су дужни да износ учешћа уплате до 5. јула 2018. године.
Нови податак о просечној заради за месец мај 2018. године објавиће се 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе, због преласка на нови извор података и нове методологије Републичког завода за сатистику приликом утврђивања просечне зараде, односно 25. јула 2018. године.

25.06.2018

Просечна зарада у Републици Србији у априлу 2018 :

- бруто: 67.901,00 динара
- нето: 49.117,00 динара

29.01.2018.

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ГОДИШЊЕГ ПРИХОДА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

Годишњи порез на доходак грађана за 2017. годину плаћају физичка лица – резиденти за доходак остварен на територији Републике и у другој држави и физичка лица – нерезиденти за доходак остварен на територији Републике, који су у 2017. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2017. години, што износи 2.375.136,00 динара (3 x 791.712 ).

Просечна годишња зарада  која износи 791.712 динара објављена је у „Службеном гласнику РС“, бр. 7/2018.
Новоутврђени износи личних одбитака за 2017. годину износе:
– за пореског обвезника 316.685  динара (40% од 791.712) ;

– за издржаваног члана породице по члану 118.757 динара  (15% од 791.712).

29.01.2018.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ
ОД 1. ФЕБРУАРА 2018. ДО 31. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ

29.01.2018.

У „Службеном гласнику РС“, бр. 7/2018 од 26. јануара 2018. године,  дата је исправка највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину и износи 3.793.175 динара,
уместо раније објављеног износа од 3.951.855 динара.

25.01.2018

Просечна зарада у Републици Србији у периоду јануар-децембар  2017:
- 65.976,00

25.01.2018.

Петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2017. године (за обрачун амортизације ):

374.435,00 динара (74.887 x 5)


06.01.2018.

У „Службеном гласнику РС“, бр. 2/2018 од 5. јануара 2018. године објављене су најнижа и највиша месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање које се примењују почев од 6. јануара 2018. године закључно са 31. децембром 2018. године:

Најнижа месечна основица: 23.053,00 динара (65.866 х 35%)

Највиша месечна основица: 329.330,00 динара (5 x 65.866)

Детаљније о новом начину утврђивања и примени најниже и највише основице доприноса у 2018. години писали смо у часопису „Привредни саветник“ бр 22 и 23/2017 и 24/2017.

06.01.2018.

У „Службеном гласнику РС“, бр. 2/2018 од 5. јануара 2018. године објављена је највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину и износи 3.951.855 динара.

28.12.2017

У „Службеном гласнику РС“, бр. 117/2017 од  27. децембра 2017. године  објављена је просечна зарада за период  децембар 2016. –  новембар 2017. године  и износи:  65.866 динара.
Најнижа основица за обрачун социјалних доприноса  за 2018. годину  износиће 23.053 динара (65.866 x 35%).
Највиша основица за обрачун социјалних доприноса  за 2018. годину износиће 329.330 динара (65.866 x 5).

Ови подаци су потрврђени у Службеном гласнику РС 2/2018 и примењују се од
06.01. до 31. 12. 2018. године.

Износ основица  доприноса објављује министар надлежан за послове финансија.
Најнижа и највиша основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање биће објављена у „Службеном гласнику РС“, и примењиваће се од наредног дана  од дана објављивања у „Службеном гласнику“ (што се очекује почетном јануара 2018. године).До објављивања нове најниже основице  за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање за  извршене исплате  до  њеног објављивања, примењиваће се најнижа основица у износу од 23.074 динара.

Од 1. јануара 2018. године до дана објављивања нове највише основице примењиваће се највиша основица у износу од 328.045 (65.609 x 5).

За исплате зарада до 31. децембра 2017. године примењиваће се највиша основица  у износу од 323.010 динара.

25.11.2017

Највиша основица доприноса:

- од 1.12.2017. године 323.010,00 дин
- од 1.11.2017. године 332.190,00 дин

25.10.2017

Најнижа месечна основица за плаћање доприноса од 1.11.2017. године до 31.01.2018. године:

- 23.074,00 динара (35% од 65.927,00)

09.10.2017

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима од 09.10. 2017. године смањена је за 0,25 процентних поена и износи 11,50%.

У складу са Законом о затезној камати, Народна банка Србије на својој интернет страници објављује стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.
Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима за динар од 09.10.2017. године износи 11,50%. Ова стопа састоји се од референтне каматне стопе од 3,50%, увећане за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена.

12.09.2017

Mинимална цена рада по радном часу у Србији од 1. јануара 2018. године износиће 143 динара.

Између Владе Републике Србије и синдиката, постигнута је сагласност о висини минималне цене рада. Према договору минимална цена рада за 2018. годину изосиће 143 динара по радном часу без пореза и доприноса. Одлука Социјално-економског савета усвојена је 12.09. 2017.

08.08.2017

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у јули-децембар 2017. године износи 0,210076.

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у својини грађана који користи закупац стана на неодређено време, утврђен је у члану 140. Став 2. Закона о становању и одржавању зграда Коефицијент је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 75/2017, од 4.августа 2017.
Коефицијент за израчунавање висине месечне закупине за период јануар-јун 2017. године износио је 0,209862.

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
ЗА 2018. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни

Упутство за е-Предрачун:  Html  PDF

Електронско издање


Нова издања "Привредног саветника"

Приручник за вођење евиденције ПДВ и за састављање Обрасца ПОПДВ

Збиркa прописа о порезу на додату вредност

ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


21. јул 2018:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 1/2018

- Садржај -

-Предговор уредника-


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


ПРИРУЧНИК
за примену контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике


Група аутора

- Друго издање -
Јануар, 2017.

Обим: 1.350 странa


Коментар
Закона о стечају


Драгиша Б. Слијепчевић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим: 612 стране.

 Пољопривредно земљиште

Стојан Јокић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим:240 стране.


Приручник за примену прописа о буџетском рачуноводству

Група аутора

- Пето измењено и допуњено издање -
Јун, 2016.

Обим: 512 стране.


ПДВ
приручник
за примену
пореза на додату вредност


Група аутора

- Шесто измењено и допуњено издање -
Октобар, 2015.

Обим: 744 стране.

Садржај приручника и предговор


Приручник за трансферне цене
Група аутора

Предговор

Садржај

- Прво издање -
Новембар, 2015.

Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
-Друго измењено и допуњено издање-

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друго издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.1. Објашњења Привредног саветника о начину билансирања девизних аванса потврђена су од стране Одбора за МРС (IASB) и прописана су као обавезујућа

2. Осврт на неаргументоване
критике званичних финансијских извештаја

3. Смернице за националну
стратегију финансијског извештавања

4. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
5. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
6. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
7. Примедбе на "незакониту" приватизацију Привредног саветника

На захтев претплатника организујемо ново саветовање на тему

ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА О ПДВ И САСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ПОПДВ
ОД 1. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ

Место одржавања:

БЕОГРАД, Булевар краља Александра 86,
(Сала на V спрату пословне зграде
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА )

Датум одржавања:
23. ЈУЛ 2018. у 9,00 часова (Попуњено!)
26. ЈУЛ 2018. у 9,00 часова (Попуњено!)
02. АВГУСТ 2018. у 9,00 часова (Нови термин)

БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН НА 80 !
Због ограниченог броја места, пре уплате потребно је извршити пријављивање на телефоне 011/3209-645 или 011/3209-630

Детаљније

12. 07. 2018.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

09. 07. 2018.

НА ПОРТАЛУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ Е-ПОРЕЗИ ПОСТАВЉЕН ЈЕ СОФТВЕР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ОБРАСЦА ПОПДВ И ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ПППДВ ОД 1.07.2018. ГОДИНЕ

24. 06. 2018.

ОБЈАВЉЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПДВ, ЗАКОНА О АКЦИЗАМА И ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ

15. 06. 2018.

ДОНЕТ ЈЕ ЗАКОН О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ СТВАРНИХ ВЛАСНИКА

12. 06. 2018.

У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 44/2018 ОБЈАВЉЕН ЈЕ СЕТ ЗАКОНА КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

07. 06. 2018.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

10. 05. 2018.

ПОЧЕЛА ЈЕ ПРИМЕНА ОПШТЕ УРЕДБЕ О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ (GDPR)

Привредни саветник организује:

САВЕТОВАЊЕ

САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА


Образовни центар Привредног саветника, Булевар кр. Александра 86, V спрат, сала 501,
17. мај 2018. године, у 9,00 часова

Детаљније      Пријава     Видео

10. 05. 2018.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

13. 04 2018.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА
ЈЕ СМАЊЕНА И ИЗНОСИ 3%

16. 03 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОРИСНИЦИМА
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

15. 03 2018.

ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК О КАМАТНИМ СТОПАМА ЗА КОЈЕ СЕ СМАТРА ДА СУ У СКЛАДУ СА ПРИНЦИПОМ
„ВАН ДОХВАТА РУКЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

15. 03 2018.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА
СМАЊЕНА ЈЕ НА 3,25%

14. 03 2018.

НОВИ ОДГОВОРИ НА ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ РЕГИСТРОВАЊА ФАКТУРА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА – ЦРФ
- од 12. марта 2018. године -

13. 03 2018.

ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ВРСТЕ УСЛУГА НЕРЕЗИДЕНТНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈЕ ПОДЛЕЖУ ПОРЕЗУ ПО ОДБИТКУ СА ПОЧЕТКОМ ПРИМЕНЕ ОД
1. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ

05. 03 2018.

ОДГОВОРИ НА ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ РЕГИСТРОВАЊА ФАКТУРА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА – ЦРФ


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!