ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs


ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК

Носилац је сертификата бонитетне изврсности који представља један од најважнијих ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ДЕФИНИШЕ КВАЛИТЕТ ПОСЛОВАЊА.
Само 2% фирми у Србији испуњава критеријуме за ААА оцену бонитетне изврсности.

 

 

Зависна правна лица:


Партнери:

 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

27.11.2018

Просечна зарада за месец септембар 2018. године:

Бруто – 66.251,00 динара,
Нето – 47.920,00 динара.

27.11.2018

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом – 33.125,50 динара (за новембар 2018).

Послодавци су дужни да износ учешћа уплате до 5. децембра 2018. године.
Нови податак о просечној заради за месец октобар 2018. године објавиће се 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе, због преласка на нови извор података и нове методологије Републичког завода за статистику приликом утврђивања просечне зараде.

13.11.2018.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији - за октобар 2018: 100,3

Потрошачке цене у Србији у октобру 2018. године, у односу на септембар 2018. године порасле су за 0,3%.
Потрошачке цене у Србији у октобру 2018. у односу на октобар 2017. године повећане су за 2,2%.

18.09.2018

Mинимална цена рада по радном часу без пореза и доприоса (нето) у Републици Србији од 1. јануара 2019. године износиће 155,30 динара.

У „Службеномг гласнику Републике Србије“ бр. 69/2018, објављена је Одлука Владе Републике Србије о висини минималне цене рада по радном часу без пореза и доприноса (нето) за период јануар-децембар 2019. године.
Утврђена минимлна цена рада износиће 155,30 динара по радном часу, без пореза и доприноса (нето).

10.09.2018

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у јули-децембар 2018. године износи 0,220237.

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у својини грађана који користи закупац стана на неодређено време, утврђен је у члану 140. став 2. Закона о становању и одржавању зграда.
Коефицијент је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 68/2018, од 7. септембра 2018.
Коефицијент за израчунавање висине месечне закупине за период јануар-јун 2018. године износио је 0,217848. („Службени гласик РС“, бр. 10/2018).

29.01.2018.

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ГОДИШЊЕГ ПРИХОДА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

Годишњи порез на доходак грађана за 2017. годину плаћају физичка лица – резиденти за доходак остварен на територији Републике и у другој држави и физичка лица – нерезиденти за доходак остварен на територији Републике, који су у 2017. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2017. години, што износи 2.375.136,00 динара (3 x 791.712 ).

Просечна годишња зарада  која износи 791.712 динара објављена је у „Службеном гласнику РС“, бр. 7/2018.
Новоутврђени износи личних одбитака за 2017. годину износе:
– за пореског обвезника 316.685  динара (40% од 791.712) ;

– за издржаваног члана породице по члану 118.757 динара  (15% од 791.712).

29.01.2018.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ
ОД 1. ФЕБРУАРА 2018. ДО 31. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ

29.01.2018.

У „Службеном гласнику РС“, бр. 7/2018 од 26. јануара 2018. године,  дата је исправка највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину и износи 3.793.175 динара,
уместо раније објављеног износа од 3.951.855 динара.

25.01.2018

Просечна зарада у Републици Србији у периоду јануар-децембар  2017:
- 65.976,00

06.01.2018.

У „Службеном гласнику РС“, бр. 2/2018 од 5. јануара 2018. године објављене су најнижа и највиша месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање које се примењују почев од 6. јануара 2018. године закључно са 31. децембром 2018. године:

Најнижа месечна основица: 23.053,00 динара (65.866 х 35%)

Највиша месечна основица: 329.330,00 динара (5 x 65.866)

Детаљније о новом начину утврђивања и примени најниже и највише основице доприноса у 2018. години писали смо у часопису „Привредни саветник“ бр 22 и 23/2017 и 24/2017.

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
ЗА 2019. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни

Електронско издање


Нова издања "Привредног саветника"

ПРИРУЧНИК
за вођење евиденције ПДВ и за састављање обрасца ПОПДВ


Група аутора

- Прво издање -
Јун, 2018.

Обим: 424 странa

Збирка
прописа о порезу на додату вредост


Група аутора

- Прво издање -
Јун, 2018.

Обим: 216 странa

ПРИРУЧНИК
за примену контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике


Група аутора

- Друго издање -
Јануар, 2017.

Обим: 1.350 странa


ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


7. децембар 2018.

"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК",
број
22 и 23/2018

Издање
6. децембар 2018.


5. август 2018:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 2 и 3/2018

- Садржај -

-Предговор уредника-


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

Коментар
Закона о стечају


Драгиша Б. Слијепчевић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим: 612 стране.

 Пољопривредно земљиште

Стојан Јокић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим:240 стране.


Приручник за примену прописа о буџетском рачуноводству

Група аутора

- Пето измењено и допуњено издање -
Јун, 2016.

Обим: 512 стране.


ПДВ
приручник
за примену
пореза на додату вредност


Група аутора

- Шесто измењено и допуњено издање -
Октобар, 2015.

Обим: 744 стране.

Садржај приручника и предговор


Приручник за трансферне цене
Група аутора

Предговор

Садржај

- Прво издање -
Новембар, 2015.

Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
-Друго измењено и допуњено издање-

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друго издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.1. Објашњења Привредног саветника о начину билансирања девизних аванса потврђена су од стране Одбора за МРС (IASB) и прописана су као обавезујућа

2. Осврт на неаргументоване
критике званичних финансијских извештаја

3. Смернице за националну
стратегију финансијског извештавања

4. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
5. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
6. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
7. Примедбе на "незакониту" приватизацију Привредног саветника

Привредни саветник организује

САВЕТОВАЊЕ
на тему:

ПРИМЕНА НОВИХ ПОРЕСКИ Х И ДРУГИХ ПРОПИСА И ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

- 10. дец. : Ужице, Суботица
- 11. дец. : Нови Сад,Чачак
 - 12. дец. : Врњачка Бања, Крагујевац
- 13. дец. : Ниш, Ваљево
- 14. дец. : Београд, Шабац

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

Детаљније

11. 12. 2018.

У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 95/2018 ОБЈАВЉЕНИ СУ ЗАКОНИ КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИЛА НАРОДНА СКУПШТИНА

06. 12. 2018.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

22. 11. 2018.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УСВОЈИЛА ЈЕ ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРЕДЛОГЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОРЕСКИХ ЗАКОНА

08. 11. 2018.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

30. 10. 2018.

ОБЈАВЉЕН ЈЕ ПРЕВОД РЕВИДИРАНОГ МСФИ ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА

16. 10. 2018.

ОГЛАС ЗА РАДНО МЕСТО САВЕТНИКА

09. 10. 2018.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

Привредни саветник организује:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Трајање:   05.10. 2018. - 08.12. 2018.

Пословна зграда „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501

Детаљније      Пријава

09. 10. 2018.

НА САЈТУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ОБЈАВЉЕНИ СУ ОДГОВОРИ НА НЕКА ОД СПОРНИХ ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ОБАВЕЗНОМ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О СКЛАДИШНИМ И ДРУГИМ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА

06. 09. 2018.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

03. 09. 2018.

Пореска управа омогућила је техничку подршку за подношење и администрацију пореских пријава за порез на доходак по одбитку са новим шифрама врсте прихода (211, 634, 635, 636 и 637)

23. 08. 2018.

Обавезно пријављивање складишног и пословног простора Пореској управи

Подаци о складишним и другим пословним просторијама у којима се обавља делатност достављају се преко портала Пореске управе искључиво електронским путем помоћу обрасца ПЕП-ИПЈ почев од 27. 8. 2018. године

30.07.2018.

У претплатничком делу сајта објављен је:

ПРИМЕР ИНТЕРНОГ АКТА О СПРОВОЂЕЊУ РАДЊИ И МЕРА У ВЕЗИ СА СПРЕЧАВАЊЕМ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

16. 03 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОРИСНИЦИМА
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

15. 03 2018.

ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК О КАМАТНИМ СТОПАМА ЗА КОЈЕ СЕ СМАТРА ДА СУ У СКЛАДУ СА ПРИНЦИПОМ
„ВАН ДОХВАТА РУКЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

14. 03 2018.

НОВИ ОДГОВОРИ НА ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ РЕГИСТРОВАЊА ФАКТУРА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА – ЦРФ
- од 12. марта 2018. године -

13. 03 2018.

ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ВРСТЕ УСЛУГА НЕРЕЗИДЕНТНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈЕ ПОДЛЕЖУ ПОРЕЗУ ПО ОДБИТКУ СА ПОЧЕТКОМ ПРИМЕНЕ ОД
1. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ

05. 03 2018.

ОДГОВОРИ НА ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ РЕГИСТРОВАЊА ФАКТУРА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА – ЦРФ


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!